การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2563

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2563

Author: duangjitm/Thursday, July 9, 2020/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

#ภาคการศึกษาต้น
- ขอแจ้งให้ทราบว่า ในภาคการศึกษา 1/2563 นี้ ทางศูนย์บริหารกิจการหอพัก อยู่ระหว่างการรอรวบรวมข้อมูล ของแต่ละคณะที่จะส่งมาประสานเรื่องการเข้าพักในหอพักของนิสิต และเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจากทุกคณะที่ต้องเข้าพักในหอพัก ทางศูนย์บริหารกิจการหอพัก จะดำเนินการจัดสรรห้องพัก ตามนโยบาย และมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ
- เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน ดังนั้...นในภาคการศึกษา 1/2563 #จึงไม่เปิดระบบจองห้องพัก
- สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ที่ได้ส่งแบบฟอร์มการจองห้องพักไว้แล้วนั้น ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ยังคงเก็บรายชื่อไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลจองห้องพัก เมื่อมีประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ
#ภาคการศึกษาปลาย
- ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

Print

Number of views (1769)/Comments (0)