การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

Author: duangjitm/Monday, May 3, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบเดี่ยว จะไม่สามารถจองห้องพักได้
  • หากส่งแบบฟอร์มไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน

3 ขั้นตอน ดังนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์ม

1.1 การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน

1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพัก ที่ http://dorm.swu.ac.th

          แบบกลุ่ม http://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Images/new_relations/29.4.2564-team.pdf?ver=2021-04-30-090117-333

          แบบเดี่ยว http://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Images/new_relations/29.4.2564-only.pdf?ver=2021-04-30-090117-333

1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามข้อ 1.2

1.4 ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail: duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

 (นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ติดต่อได้ที่ 0-3739-5520 ในวันทำการ)

          ขั้นตอนที่ 2 จองคิว

จองคิว ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th กำหนดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)

          ขั้นตอนที่ 3 จองห้องพัก (เฉพาะนิสิตที่จองคิวได้)

จองห้องพัก ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th กำหนดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)

 

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ส่วนกิจการหอพักนิสิตจะแจ้งให้ทราบโดยทันที ขอบคุณครับ

Print

Number of views (4175)/Comments (0)