ข่าวสาร

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

Author: duangjitm/Sunday, February 12, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
นิสิตต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามประกาศ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ นิสิตต้องแจ้งความประสงค์ ขอจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 
     หากไม่แจ้งความประสงค์จะไม่สามารถดำเนินการส่งแบบฟอร์มจองห้องแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลได้   
     หากแจ้งความประสงค์ไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน
1.1 การแจ้งความประสงค์จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ในการอยู่หอพัก  
     ยังไม่ใช่การได้สิทธิ์ในการเข้าอยู่หอพัก
1.2 กำหนดการแจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
1.3 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก ให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่หอพัก ประจำอาคารของตนเอง 
     โดยแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ภายในวันที่กำหนด ตามข้อ 1.2
1.4 นิสิตที่อยู่ภายนอกหอพัก นิสิตที่ไปฝึกงาน หรือนิสิตที่ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในช่วงเวลาที่หอพักกำหนด 
     ให้นิสิตแจ้งคณะเพื่อให้คณะรวบรวมรายชื่อและแจ้งมายังหอพัก ภายในวันที่กำหนด ตามข้อ 1.2 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ ที่ http://dorm.swu.ac.th ในวันที่ 3 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560
ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น ที่สามารถส่งแบบฟอร์มได้และให้ดำเนินการดังนี้
3.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพักแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลที่ http://dorm.swu.ac.th 
3.2 กรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามข้อ 3.1 
3.3 ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3.2 ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560 
     (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์)
3.4 นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล จะไม่สามารถจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้
3.5 หากนิสิตกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการจองหอพัก และหอพักจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยนิสิตต่อไป
ขั้นตอนที่ 4  นิสิตที่จะจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dorm.swu.ac.th ก่อนจองห้องพัก
4.2 กำหนดการเข้าจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ นิสิตสามารถจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dormapp.swu.ac.th
    - แบบกลุ่มจองห้องพัก      วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น.
    - แบบรายบุคคลจองห้องพัก   วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น.
4.3 นิสิตจะได้ห้องพักเมื่อได้ทำรายการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้สำเร็จแล้วเท่านั้น

Print

Number of views (227)/Comments (0)

x