ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดหอพัก

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดหอพัก

Author: duangjitm/Tuesday, February 20, 2018/Categories: ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต ได้ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้#รางวัลชนะเลิศห้องพักสะอาด #ประเภทห้องพักพัดลมหญิง 
1. นางสาวพัชราภา ดรุณพันธ์
2. นางสาวชนิกานต์ แก้วกลาง
3. นางสาวพัทธนันท์ รัตนตรียานุภาพ
4. นางสาวศรินยา หอมนาน
5. นางสาวสุวพัชร ยิ่งสังข์
#รางวัลชนะเลิศห้องพักสะอาด #ประเภทห้องพักพัดลมชาย 
1. นายกันต์ธีร์ หวังถวัลย์
2. นายมนัสวี อนุจะ
3. นายสพลดนัย วิมุกตายน
4. นายฐิติกร จันทร์ตะคุ
#รางวัลชนะเลิศห้องพักสะอาด #ประเภทห้องพักปรับอากาศหญิง
1. นางสาวพรวลัย ศรีชอุ่ม
2. นางสาวณัฐธิดา กุคำจัด
3. นางสาวณัฐฑาพร มะลิวงษ์
4. นางสาวธัญชนก พุทธรอด
#รางวัลชนะเลิศห้องพักสะอาด #แบบสุ่ม
1. นางสาวพิชญ์สินี ภัทรศรีธนวงศ์ 
2. นางสาวชนากานต์ วงศ์คำพระ 
3. นางสาวภัทราพร เพ็งวิภาศ 
4. นางสาววิริญจ์ ดิษฐ์ใจเย็น 
#รางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบเสื้อหอพัก 
นางสาวสุพรรณษา คุณขยัน 
#รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และรางวัลขวัญใจม่วนซื่น
นายนันทวัฒน์ ไทรแก้ว
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นายพรรษวรรษ ลุนละวงษ์
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
นางสาวนิศากร มาดี

Print

Number of views (814)/Comments (0)