ข่าวสาร

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561

Author: duangjitm/Wednesday, February 28, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามประกาศ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งความประสงค์ นิสิตต้องแจ้งความประสงค์ ขอจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์

หากไม่แจ้งความประสงค์จะไม่สามารถดำเนินการส่งแบบฟอร์มจองห้องแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลได้   

หากแจ้งความประสงค์ไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน

          1.1 การแจ้งความประสงค์ เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ในการอยู่หอพัก ยังไม่ใช่การได้สิทธิ์ในการเข้าอยู่หอพัก

1.2 กำหนดการแจ้งความประสงค์ ระหว่างวันที่ 1-30  มีนาคม 2561

1.3 นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก ให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่หอพัก ประจำอาคารของตนเอง

โดยแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ภายในวันที่กำหนด ตามข้อ 1.2

          1.4 นิสิตที่อยู่ภายนอกหอพัก นิสิตที่ไปฝึกงาน หรือนิสิตที่อยู่ในหอพัก แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในหอพัก ให้นิสิตแจ้งความประสงค์ที่คณะ เพื่อให้คณะรวบรวมรายชื่อและแจ้งมายังหอพัก ภายในวันที่กำหนด ตามข้อ 1.2

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์

ที่ http://dorm.swu.ac.th ในวันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

ขั้นตอนที่ 3 ส่งแบบฟอร์ม นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น ที่สามารถส่งแบบฟอร์มได้และให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพักแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคลที่ http://dorm.swu.ac.th

3.2 กรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามข้อ 3.1

          3.3 ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 3.2 ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาทำการ)

           3.4 นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล จะไม่สามารถจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้

           3.5 หากนิสิตกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการจองหอพัก และหอพักจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยนิสิตต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

          4.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dorm.swu.ac.th

ก่อนจองห้องพัก

           4.2 กำหนดการเข้าจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ นิสิตสามารถจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://dormapp.swu.ac.th

             - แบบกลุ่มจองห้องพัก      วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.

- แบบรายบุคคลจองห้องพัก  วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.

4.3 นิสิตจะได้ห้องพักเมื่อได้ทำรายการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้สำเร็จแล้วเท่านั้น

Print

Number of views (1870)/Comments (0)

x