จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ อาคารบริการกลาง : 037-395520  อาคารย่อย 5.5 : 037-395503

Thursday, June 25, 2020/Author: duangjitm/Number of views (684)/Comments (0)/
Tags:
ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ชมภาพตัวอย่างหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมหอพักได้ นิสิตผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมภาพตัวอย่างหอพักได้ที่เว็บไซต์หอพัก

Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (4406)/Comments (0)/
Tags:
การคืนกุญแจห้องพัก

การคืนกุญแจห้องพัก

นิสิตที่ได้ทำเรื่องออกจากหอพักแล้ว แต่ยังไม่ได้คืนกุญแจห้องพัก นิสิตสามารถคืนกุญแจห้องพัก ได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 63

Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (868)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, May 21, 2020/Author: duangjitm/Number of views (1646)/Comments (0)/
Tags:
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6  ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563

ส่งแบบฟอร์มทาง E-mail : duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 63

Friday, April 24, 2020/Author: duangjitm/Number of views (6033)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First45679111213Last