ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา 2557

 
อาคาร/เดือน  ส.ค 57 ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58
อาคาร 1

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า  

 

  

 

อาคาร 2

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า       

 

อาคาร 3

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   

 

 

 

อาคาร 4

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า       

 

อาคาร 5

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   

  

 

 

อาคาร 6

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า  

 

 

 

อาคาร 7

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า   ค่าไฟฟ้า  

 

 

 

อาคาร 8

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า       

 

อาคาร 9

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   

 

 

 

อาคาร10

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า     

 

 

อาคา11

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า   

  

   

 

 

 

Search Results
Copyright 2011 by My Website