ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา 2557

 
อาคาร/เดือน  ส.ค 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59
อาคาร 1

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

  

 

อาคาร 2

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า                

 

อาคาร 3

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 4

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า                

 

อาคาร 5

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 6

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 7

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 8

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า                

 

อาคาร 9

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร10

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคา11

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า                  

 

 

 

Search Results
Copyright 2011 by My Website