ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา 2558

 
อาคาร/เดือน  ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59
อาคาร 1

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า        

  

 

อาคาร 2

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า          

 

อาคาร 3

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า        

 

 

อาคาร 4

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า          

 

อาคาร 5

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า        

 

 

อาคาร 6

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า        

 

 

อาคาร 7

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า        

 

 

อาคาร 8

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า          

 

อาคาร 9

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า        

 

 

อาคาร10

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า        

 

 

อาคา11

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า            

 

 

 

Search Results
Copyright 2011 by My Website