ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา 2559

 
อาคาร/เดือน  ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60
อาคาร 1

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

  

 

อาคาร 2

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า                

 

อาคาร 3

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 4

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า                

 

อาคาร 5

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 6

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 7

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 8

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า                

 

อาคาร 9

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 10

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า              

 

 

อาคาร 11

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า                  

 

 

 

Search Results
Copyright 2011 by My Website