ค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีการศึกษา 2556

 
อาคาร/เดือน  ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57
อาคาร 1

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า          

 

  

 

อาคาร 2

ค่าไฟฟ้า

 ค่าไฟฟ้า -              

 

อาคาร 3

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  -          

 

 

 

อาคาร 4

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  -              

 

อาคาร 5

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  -          

  

 

 

อาคาร 6

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  -          

 

 

 

อาคาร 7

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  -          

 

 

 

อาคาร 8

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  -              

 

อาคาร 9

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า          

 

 

 

อาคาร10

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้า            

 

 

อาคา11

ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า -          

  

   

 

 

 

Search Results
Copyright 2011 by My Website