ติดต่อสำนักงานบริหารกิจการหอพัก โทร 037-395508 โทรสาร 037-395349

ติดต่อสำนักงาน 037-395508

ระบบจองห้องพัก
รอบรั้ว มศว      
รอบรั้ว หอพัก              
FACEBOOK               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
 

 

 

 

[แจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559]

          สำนักงานบริหารกิจการหอพัก ขอแจ้งแก้ไขขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559 ในขั้นตอนที่ 3.2 การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

           แบบเดิม แบบฟอร์มกลุ่ม ต้องผ่านการรับรองจากคณะต้นสังกัดของนิสิตทุกคน

           แบบใหม่ แบบฟอร์มกลุ่ม ไม่ต้องผ่านการรับรองจากคณะต้นสังกัด

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 

นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2559
 
ค่าประกันของเสียหาย
 
ข่าวประกวด / สอบราคา
 

Copyright 2011 by My Website