นางสาวพัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ

Miss.Patcharaboon Neamsuwan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวณินณ์นรี มั่นคง

Miss.Ninnari Mankong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวสุภมาส คำไพเราะ

Miss.Supamas Kampairoh

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายพัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส

Mr.Pattawat Rattanapongsai

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายชู จันทร์ทอง

Mr.Chu Chantong

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางสาวณัฐวศา เสนอใจ     

Miss.Natwasa Sanerjai

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรสา อยู่ยงศิลป์    

Miss.Orasa Yuyongsin

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสายฝน ล้อมวงษ์    

Miss.Saifon Lomwong

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นางสาวพิชญธิดา ชมศรี

Miss.Pichyatida Chomsri

นักวิชาการพัสดุ

นายมงคล จันทร์แบน

Mr.Mongkhon Chanbaen

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวดวงทิพย์ อิ่มพร

Miss.Duangthip Imporn

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

นายอาณัฐ เขียวมณี

Mr.Anut Kheawmamee

ช่างเทคนิค

 

ว่าที่ ร.ต.ภัทธรินทร์ ชื่นอารมณ์

Acting Sub Lt.Pattharin Chuanarom

ผู้ช่วยช่าง

 

นายสงกรานต์ ยอดยิ่ง

Mr.Songkran Yotying

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง

นาย..........................

.................................

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง

นาย..........................

.................................

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง