อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกิจการหอพักนิสิต

 

นางสาวพัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

นางสาวณินณ์นรี มั่นคง

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวสุภมาส คำไพเราะ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 

นายพัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

นายชู จันทร์ทอง

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางสาวณัฐวศา เสนอใจ     

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรสา อยู่ยงศิลป์    

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสายฝน ล้อมวงษ์    

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 

นางสาวพิชญธิดา ชมศรี

นักวิชาการพัสดุ

นายมงคล จันทร์แบน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป


 
อาคาร 1-2

นายปิยะกมล บุราณะผาย

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกตุสิรี มีกุศล

ผู้ปฎิบัติงานทั่วไป

นางสาวสุภารัตน์ ราโรจน์

ผู้ปฎิบัติงานทั่วไป

อาคาร 3-4

นายไพรัตน์ เทพเนาว์

นักวิชาการศึกษา

นายชนัตร์ ศรีภมร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 

 

 

 

นายไกรสร ฤทธิ์เลิศ

ผู้ปฎิบัติงานทั่วไป

อาคาร 5-6

นางสาวอัญชลิกา จันทศร

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

นางสาวธิดารัตน์ โกโสภา

นักวิชาการศึกษา

 
อาคาร 7-8

นางสาวบุบผา จันทร์ลี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรทิพย์ อยู่เอียง

นักวิชาการศึกษา

 
อาคาร 9-10

 

 

 

 

นางสาวดลฤดี มาลา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนาถวรา เจียมจิตร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิตยา นาบุญ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

อาคาร 11

นางสาวพิรดา นามคำ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวภาวิณี มือกุศล

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 

 

นายอาณัฐ เขียวมณี

ช่างเทคนิค

ว่าที่ ร.ต.ภัทธรินทร์ ชื่นอารมณ์

ผู้ช่วยช่าง

นายสงกรานต์ ยอดยิ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง