ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์

Mrs.Wassana Namphong

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวพัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ

Miss.Patcharaboon Neamsuwan

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

นายไพรัตน์ เทพเนาว์

Mr.Phairat Thepnao

 

นางสาวพัชรบูรณ์ เนียมสุวรรณ

Miss.Patcharaboon Neamsuwan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวณินณ์นรี มั่นคง

Miss.Ninnari Mankong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวสุภมาส คำไพเราะ

Miss.Supamas Kampairoh

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายพัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส

Mr.Pattawat Rattanapongsai

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายชู จันทร์ทอง

Mr.Chu Chantong

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางสาวณัฐวศา เสนอใจ     

Miss.Natwasa Sanerjai

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอรสา อยู่ยงศิลป์    

Miss.Orasa Yuyongsin

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสายฝน ล้อมวงษ์    

Miss.Saifon Lomwong

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นางสาวพิชญธิดา ชมศรี

Miss.Pichyatida Chomsri

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวทัศยา ใหญ่ลำยอง

Miss.Tatsaya Yailamyong

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวดวงทิพย์ อิ่มพร

Miss.Duangthip Imporn

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายวรพล พิมพ์คงคา

Mr.Vorapol Pimkongka

ช่างเทคนิค

 

นายอาณัฐ เขียวมณี

Mr.Anut Kheawmamee

ช่างเทคนิค

 

ว่าที่ ร.ต.ภัทธรินทร์ ชื่นอารมณ์

Acting Sub Lt.Pattharin Chuanarom

ผู้ช่วยช่าง

 

นายสงกรานต์ ยอดยิ่ง

Mr.Songkran Yotying

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง

นายวุฒินันท์ สมชื่น

Mr.Wuttinan Somcheun

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง

นายสุทธิพันธ์ แสงศรี

Mr.Suttipan Saengsee

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง

นายปิยะกมล บุราณะผาย

Mr.Piyagamon Buranapay

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 1-2

นางสาวเกตุสิรี มีกุศล

Miss.Kadsiri Meeguson

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 1-2

นางสาว.........................

Miss..............................

ปฏิบัติหน้าที่อาคาร

อาคาร 1-2

นายมงคล จันทร์แบน

Mr.Mongkhon Chanbaen

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 3

นายไกรสร ฤทธิ์เลิศ

Mr.Kaisorn Litlerd  

ปฏิบัติหน้าที่หอพักนิสิตอาคาร 3 

 

 

นายไพรัตน์ เทพเนาว์

Mr.Phairat Thepnao

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 4

นายชนัตร์ ศรีภมร

Mr.Chanat Sripamorn

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 4

 

นางสาวอัญชลิกา จันทศร

Miss.Anchalika Chanthasorn

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 5

นางสาวพรทิพย์ อยู่เอียง

Miss.Pornthip Yuiang

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 6

นางสาวศุภมาส ปั้นเงิน

Miss.Supamas Punngoen

ปฏิบัติหน้าที่หอพักนิสิต

อาคาร 5-6 

นางสาวบุบผา จันทร์ลี

Miss.Bubpa Janlee

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 7

นางสาว...........................

.....................................

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 8

นางสาวสุภารัตน์ ราโรจน์

Miss.Suparat Raroj

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 7-8

นางสาว...........................

.....................................

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 9

นางสาวนาถวรา เจียมจิตร

Miss.Nathwara Jiamchit

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 10

นางสาวนิตยา นาบุญ

Miss.Nitaya Naboon

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 9-10

นางสาวพิรดา นามคำ

Miss.Pirada Namkham

นักวิชาการศึกษา

ผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 11

นางสาวภาวิณี มือกุศล

Miss.Pawinee Meuguson

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพักนิสิตอาคาร 11