การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561) คลิกตรวจสอบรายชื่อ

วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+f และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 

 2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้