การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

         1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

         2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ยังไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้