การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

วิธีการค้นหารายชื่อ กด Ctrl+f และกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา

1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 

 2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้