การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561 (ประกาศวันที่ 9 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561)

    (ประกาศรายชื่อเดือนมิถุนายน 2561)

1. รายชื่อนิสิตที่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 

  • ตรวจสอบรายชื่อแบบกลุ่ม  จองห้องพัก เวลา 9.00 – 10.00 น.

  • ตรวจสอบรายชื่อแบบรายบุคคล จองห้องพัก เวลา 11.00 -12.00 น.

         2. รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่าน คือ รายชื่อของนิสิตที่ยังไม่สามารถเข้าแข่งขันจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้ 

  • ตรวจสอบรายชื่อ