การจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562

 

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

  • แบบฟอร์มจองห้องพักแบบกลุ่ม
  • แบบฟอร์มจองห้องพักแบบกรายบุคคล