ปรัชญา
หอพักที่สันติสุข ผู้อยู่อาศัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข

ปณิธาน
มุ่งมั่นเป็นหอพักที่ดีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
ดูแลเหมือนบุตรหลาน ให้อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการประทับใจ 
บรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน ผ่อนคลาย
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นหอพักที่บริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์
ดำเนินการหอพักให้เป็นหอพักแห่งการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
พัฒนาด้านการจัดที่พักให้สะอาดได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้าพัก 
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
ให้คำปรึกษาและดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด 
จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และรู้สึกผ่อนคลาย 
ส่งเสริมให้นิสิตอยู่ภายใต้ กฎ ระเบียบ และจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาตนเอง 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและได้ประโยชน์สูงสุด