ประวัติความเป็นมา ส่วนกิจการหอพักนิสิต  

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2539 โดยมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ย้ายมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน เป็นคณะแรก โดยได้ก่อสร้างหอพักทั้งหมด 2 อาคาร คือ หอพักนิสิตหญิงอาคาร 1 และหอพักนิสิตชายอาคาร 2 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองธุรการองครักษ์ สำนักงานอธิการบดี

 • พ.ศ. 2541 ได้สร้างหอพักขึ้นอีก 1 อาคาร  เป็นหอพักนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ให้นิสิตหญิงไปพักอาศัย  โดยในช่วงภาคการศึกษาภาคต้นอยู่ในความรับผิดชอบของกองธุรการองครักษ์ สำนักงานอธิการบดี และในภาคการศึกษาภาคปลาย อยู่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต
 • พ.ศ. 2544 มีหอพักเพิ่มอีก 2 หลัง คืออาคาร 3 และ 4 และได้จัดให้นิสิตหญิง พักอาศัยที่อาคาร 3 ซึ่งเป็นหอพักปรับอากาศ ส่วนนิสิตชายได้พักที่อาคาร 1 , 2 และ 4
 • พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งสำนักงานบริหารกิจการหอพักขึ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545  โดยมีหอพักทั้งหมด 4 หลัง แยกเป็นหอพักนิสิตชาย 2 หลัง คือ หอพักนิสิตอาคาร 1,4 และหอพักนิสิตหญิง 2 หลัง ได้แก่ หอพักนิสิตอาคาร 2,3  
 • พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยได้สร้างหอพักเพิ่มเติม จำนวน 6 หลัง ได้แก่ หอพักนิสิตอาคาร 5,6,8,9 เป็นหอพักพัดลม ห้องน้ำในตัว และหอพักอาคาร 7,10 เป็นหอพักปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
 • พ.ศ. 2547 – 2548 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดแบ่งเขตหอพักเป็นหอพักนิสิตชายและหอพักนิสิตหญิง หอพักนิสิตหญิงมีจำนวน 7 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1,5,6,7,8,9 และ 10 หอพักนิสิตชาย มีจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร 2,3 และ 4  
 • พ.ศ. 2549 – 2550 มหาวิทยาลัยมีนโนบายให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ย้ายกลับประสานมิตร จำนวน 4 คณะ คือ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทำให้หอพักว่างจำนวน 2 อาคาร 
 • พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมีนโนบายให้จัดนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 2 คณะ คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำให้หอพักเปิดให้นิสิตเข้าพักได้จำนวน 10 อาคาร และติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่อาคาร 6 ชั้น 2 และ 3
 • พ.ศ. 2552 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่อาคาร 6 ชั้น 4 และ5 เพิ่มเติม
 • พ.ศ. 2553 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่อาคาร 6 ชั้น 1 เพิ่มเติม ทำให้อาคาร 6 เป็นหอพักปรับอากาศทั้งอาคาร จากเดิมเป็นหอพักพัดลม หอพักเริ่มใช้ระบบการจองห้องพักแบบออนไลน์เป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2554 สร้างหอพักหญิงเพิ่มเติมอีก 1 อาคาร ด้วยงบประมาณของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคาร 4 ชั้น 4 และ 5 เพิ่มเติม
 • พ.ศ. 2555 ดำเนินการติดเหล็กดัดรอบอาคาร ระหว่างชั้น 1 และ 2 หอพักนิสิตอาคาร 5 ถึง 11 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในคลองหอพัก และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้งปรับปรุงภายใน เช่น ห้องน้ำ อย่างต่อเนื่อง
 • พ.ศ. 2556 ติดกลอนประตูด้านหลังทุกห้องของอาคาร 5 และ 11 ติดตั้งกล้องวงจรปิดของอาคาร 9 และ 11 ติดตั้งเครื่องปรับอาคาร 25 ห้องของอาคาร 5 ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือของอาคาร 11 ปรับปรุงอาคารย่อย 5.5 7.5 และ 9.5 ติดตั้งเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ติดตั้งระบบเสียงตามสาย และปรับปรุงโรงอาหารในหอพักนิสิต
 • พ.ศ. 2557 ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหอพัก เริ่มใช้โรงอาหารในหอพักนิสิต ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคาร 5 ถึงอาคาร 8 และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
 • พ.ศ. 2558 เปลี่ยนหอพักนิสิตอาคาร 1 เป็นหอพักนิสิตหญิงทั้งอาคาร เนื่องจากนิสิตหญิงมีอัตราเพิ่มขึ้น เริ่มให้นิสิตชั้นปีที่ 1 แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้าพักในหอพักได้ สร้างความแข็งแรงให้กับรั้วหอพักโดยรอบหอพัก และปรับปรุงพื้นที่จอดจักรยานหอพักนิสิตอาคาร 5 6 และ 11
 • พ.ศ. 2559 ทำความแข็งแรงรั้วรอบหอพัก จัดสวนหย่อมหน้าอาคาร 11 เปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-11 นิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่ปรับราคาค่าบริการหอพักและสามารถแจ้งความประสงค์ไม่อยู่หอพักได้ โดยผ่านการรับรองจากคณะและผู้ปกครองนิสิต ทำป้ายหอพักนิสิต มศว  และเปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานบริหารกิจการหอพัก เป็น ศูนย์บริหารกิจการหอพัก เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59
 • พ.ศ. 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต และเป็นส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี 

        มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ ดังต่อไปนี้

 • เมษายน 2545 ถึง มีนาคม 2547 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
 • เมษายน 2547 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ นางสาวรัชนีบูลย์ ผิวสุพรรณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก  ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
 • วันที่ 1 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก 
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ วิไลกุล หนูแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก จนถึงปัจจุบัน