ส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Dormitory Management Center 63 Village No.7 Ongkharak Sub-district , Ongkharak District , Nakhon Nayok , 26120


โทรศัพท์ 0 3739 5508 โทรสาร 0 3739 5349


                                                                           เบอร์โทรศัพท์            เบอร์โทรศัพท์ภายใน

           งานบริหาร                                             0 3739 5508            27519 , 27525

งานการเงิน                                            0 3739 5502            27523

 งานบัญชี                                               0 3739 5514            27524 

งานจัดซื้อจัดจ้าง                                    0 3739 5350            27522

  งานประกันคุณภาพ ระบบจองห้องพัก            0 3739 5520            27521

หอพักนิสิตอาคาร 1                                 0 3739 5351           27526

หอพักนิสิตอาคาร 2                                 0 3739 5352           27527

          หอพักนิสิตอาคาร 3-4                              0 3739 5353           27528 , 27529

หอพักนิสิตอาคาร 5-6                              0 3739 5503           27518

หอพักนิสิตอาคาร 7-8                              0 3739 5513           27520

หอพักนิสิตอาคาร 9-10                            0 3739 5515           27516

หอพักนิสิตอาคาร 11                               0 3739 5516           27517