การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

Author: duangjitm/Thursday, December 23, 2021/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564] วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

เตรียมเอกสาร ดังนี้
 1. บันทึกการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน รวมวันที่เดินทางมายังหอพัก 
  2. เอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 
       ทั้งนี้ต้องได้รับวัคซีนที่ราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่ 2 
       หรือวัคซีนชนิดอื่นที่ อย.รองรับตามจำนวนที่กำหนด
       กรณีนิสิตที่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดปฏิบัติ ดังนี้
          - ฉีดวัคซีน 1 เข็ม ให้แสดงผลตรวจ ATK  หรือ RT-PCR 
            จากสถานพยาบาลเท่านั้น และกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
          - ไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้แสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCRจากสถานพยาบาลเท่านั้น 
          - เคยติดเชื้อโควิด-19 ให้แสดงใบรับรองแพทย์แจ้งผลการรักษา
    3. การชำระค่าบริการหอพัก ชำระโดยวิธีการสแกน QR Code 
        หลังจากนิสิตรายงานตัวเข้าหอพักแล้ว 
        [นิสิตไม่ต้องเตรียมเงินสดมาในวันรายงานตัวเข้าหอพัก]
***หมายเหตุ :  นิสิตโปรดติดต่อประสานงานกับคณะ ก่อนเข้าพัก

Print

Number of views (1632)/Comments (0)