Friday, April 29, 2022/Author: duangjitm/Number of views (727)/Comments (0)/
Tags:
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail : duangjitm@m.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565

Friday, April 29, 2022/Author: duangjitm/Number of views (598)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของส่วนกิจการหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2564

Tuesday, February 1, 2022/Author: duangjitm/Number of views (204)/Comments (0)/
Tags:
Update เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

Update เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565

Monday, January 31, 2022/Author: duangjitm/Number of views (510)/Comments (0)/
Tags:
การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564]

วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การรายงานตัวเข้าหอพัก [2/2564] วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นิสิตโปรดติดต่อประสานงานกับคณะ ก่อนเข้าพัก

Thursday, December 23, 2021/Author: duangjitm/Number of views (1486)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last