เว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว

เว็บไซต์นี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว

ส่วนกิจการหอพักนิสิต  ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
จาก http://dorm.swu.ac.th เป็น http://dorm.op.swu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Thursday, June 9, 2022/Author: duangjitm/Number of views (1454)/Comments (0)/
Tags:
การขอคืนค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

การขอคืนค่าประกันความเสียหายและมัดจำกุญแจ

สำหรับนิสิตที่ไม่ได้อยู่หอพักแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

Wednesday, May 25, 2022/Author: duangjitm/Number of views (2634)/Comments (0)/
Tags:
Friday, April 29, 2022/Author: duangjitm/Number of views (5196)/Comments (0)/
Tags:
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail : duangjitm@m.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565

Friday, April 29, 2022/Author: duangjitm/Number of views (3293)/Comments (0)/
Tags:
ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของส่วนกิจการหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2564

Tuesday, February 1, 2022/Author: duangjitm/Number of views (807)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last