ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Author: duangjitm/Thursday, December 28, 2017/Categories: ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7–1181 จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 
เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน ดังนี้
001 นางสาวพัชนิดา ทองติ่ง
002 นางสาวยุพิน ทัพพ่วง
003 นางสาวนิตยา มั่นคง
004 นายภราดร ผลเจริญ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นไปสอบคัดเลือก ในวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์ 

 

Print

Number of views (259)/Comments (0)

More links

x