ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Author: duangjitm/Monday, June 18, 2018/Categories: ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคุณคุณพนารี สายพัฒนะ เป็นผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ขอบขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพต่อไป

Print

Number of views (455)/Comments (0)