ข่าวสาร

การขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (รอบเก็บตก)

duangjitm 0 2

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562  ในรอบแรกนั้น หอพักได้เปิดให้นิสิตสามารถส่งเอกสารได้อีกครั้ง โดยดำเนินการตามขั้นตอน

แจ้งกำหนดการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

duangjitm 0 441

ทั้งนี้นิสิตที่จะเข้าพักในหอพัก #ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน Covid 19 "อย่างเคร่งครัด"

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

ประกาศส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของบุคลากรและนิสิตภายในส่วนกิจการหอพักนิสิต

duangjitm 0 224

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 9-10]

duangjitm 0 682

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ   รอบ 9  รอบ 10

คืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 [รอบที่ 6-8]

duangjitm 0 911

รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ปีการศึกษา 2/2562 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตรวจสอบรายชื่อ  รอบ 6  รอบ 7  รอบ 8

RSS
1345678910Last