ข่าวสาร

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่ Read more

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63 (รุ่นพี่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก  https://dormapp.swu.ac.th
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63 Read more

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63

การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน 

ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail: duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564

(นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ติดต่อได้ที่ 0-3739-5520 ในวันทำการ)

RSS
245Last

ชมหอพัก